Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật Lời Chúa _ TN C


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN – C
Chúa nhật Lời Chúa

Chủ tế: Anh chị em thân mến, 
Chúa Giêsu là Lời Hằng Sống của Thiên Chúa/ được ngôn sứ Isaia báo trước. Trong ánh sáng của Chúa nhật Lời Chúa hôm nay, chúng ta vui mừng cảm tạ Chúa và tin tưởng dâng lời nguyện xin.

1. "Các kẻ từ đầu đã chứng kiến và phục vụ lời Chúa, đã truyền lại cho chúng ta." Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Đức Thánh Cha Phanxicô và hàng Giáo sĩ được dồi dào ơn Chúa Thánh Thần,/ luôn ý thức về sứ vụ rao giảng lời Chúa cao quý, được ủy thác cho Huấn Quyền sống động của Hội Thánh Người.
 
2. "Ngày nghỉ lễ, Người vào hội đường. Người đứng dậy để đọc sách." Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người có phận vụ công bố Lời Chúa/ ý thức và hiểu biết về tầm quan trọng của tác vụ này,/ để có sự chuẩn bị xứng hợp, và trau dồi khả năng truyền thông Lời Chúa cho cộng đoàn.
 
3. "Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó". Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình Công Giáo chuyên cần đọc Kinh Thánh trong giờ kinh gia đình mỗi ngày/ và tập sống theo Lời Chúa, để nhờ đó, đem tình thần vui tươi của Nước Trời vào trong hoàn cảnh sống hàng ngày.
 
4. "Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe". Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta luôn bước theo Mẹ Maria lắng nghe và thực hành Lời Chúa; thể hiện tinh thần hiệp hành, luôn bước đi cùng nhau, hiệp thông, tham gia và hăng say tiếp nối sứ vụ của Chúa Kitô:/ rao giảng Tin Mừng cho người nghèo.
   
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng, 
Chúa đã sai Đức Giêsu Kitô đến ở cùng chúng con. Khi về quê hương Nadarét, Người đã làm gương cho chúng con trong việc đọc Sách Thánh. Xin ơn Thánh Thần Chúa thúc đẩy chúng con noi gương Người/ yêu mến và chuyên cần đọc Thánh Kinh; và làm cho chúng con trở thành những người phục vụ Lời Chúa, loan báo Tin Mừng cứu độ cho trần gian. 
Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Nt Modesta MRP