Lời Nguyện Tín Hữu - Chúa Nhật 31 Thường Niên - Năm c


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN - NĂM C 
 
 Chủ tế:  Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa nhân lành hằng thương yêu hết mọi loài Chúa đã dựng nên; và đã sai Con Một Chúa đến trần gian để tìm kiếm, cứu chữa và nâng loài người sa ngã lên. Tin tưởng vào tình thương của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
 
1. "Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giêsu là người thế nào"Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô và các Vị Mục tử trong Hội Thánh/ có một đức tin sống động và một tấm lòng khoan dung như Chúa, biết nhiệt thành tìm kiếm những người tội lỗi, lầm lạc,/ và nhẫn nại giúp họ hối cải trở về.
 
2. "Hỡi Giakêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi". Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần dân Chúa luôn vững tin rằng:/Chúa vẫn đang lưu lại trong mỗi gia đình, mỗi tâm hồn …Xin cho sự hiện diện của Chúa có khả năng làm cho chúng ta khát khao được nên một với Chúa, và hăm hở đón tiếp Chúa viếng thăm hàng ngày. 
 
3. "Ông Giakêu đứng lên thưa cùng Chúa rằng: ‘Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó...’". Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người tội lỗi, nguội lạnh đức tin/ cảm nhận được tình yêu tha thứ của Chúa;/ biết mặc lấy tâm  tình của ông Giakêu/ ngước nhìn Chúa và tìm gặp Ngài với lòng yêu mến chân thành,/ để được Chúa chữa lành mọi vết thương thể xác cũng như tâm hồn.
 
4. "Vì chưng Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất"Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta có niềm vui tràn ngập tâm hổn vì được Chúa xót thương tha thứ./ và xin cho việc “đáp trả” lời mời gọi yêu thương có khả năng làm cho đời sống chúng ta thuộc trọn về Chúa,/ hầu xứng đáng đón nhận ơn cứu độ Chúa ban.
 
Chủ tế:  Lạy Thiên Chúa là Ðấng giàu lòng xót thương, 
Chúa đã sai Đức Giêsu Kitô đến trong thế gian, không phải để xét xử, nhưng là để ban ơn cứu độ đời đời, chứng tỏ lòng thương xót vô biên của Chúa. Xin cho chúng con biết “đáp trả” lời Người mời gọi,/ mau mắn chạy đến với Người để được chữa lành xác hồn/ như Chúa đã ban cho ông Giakêu khi xưa.  Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Nt Modesta, MRP