Bước chân vội vã

BÖÔÙC CHAÂN VOÄI VAÕ
“Trong nhöõng ngaøy aáy, baø Maria voäi vaõ leân ñöôøng ñeán mieàn Sôn Cöôùc…” Lc1,39

Nhöõng buoåi saùng nhìn bình minh eâm ñeàm trong caùi tónh mòch khoâng voäi vaõ cuûa mieàn queâ heo huùt nôi caùc chò ñang soáng, toâi nhôù laïi hình daùng cuûa caùc chò khi ñi truyeàn giaùo ñaõ ñi qua nhöõng con ñöôøng gaäp gheành, qua nhöõng doøng suoái, nhöõng caùc caùnh ñoàng, nhöõng söôøn ñoài xa laéc môùi vaøo ñöôïc buoân ñeå daïy giaùo lyù, taäp haùt, giuùp caùc em ñoïc vaø vieát chöõ… Hình aûnh aáy cöù giöõ maõi  trong loøng toâi. Hoâm nay, ñoaïn Tin Möøng naøy khôi laïi cho toâi veà hình aûnh ngaøy aáy cuûa caùc chò. Caû moät vuøng Cao Nguyeân roäng lôùn vaø ñoài nuùi heo huùt. Moät tuaàn môùi coù thaùnh leã moät laàn, giaùo daân thì thöa thôùt, nhaø thôø thì xa laéc xa lô, chaúng maáy ai giöõ ñöôïc loøng ñaïo ñöùc. Toâi nhôù coù moät laàn caùc chò noùi vôùi toâi. “ Öôùc gì mình coù theå ñi nhaët nhöõng nhaùnh cuûi ñeå nhoùm laïi loøng ñaïo ñöùc cho daân". Maëc daàu ñieàu ñoù raát khoù nhöng caùc chò ñaõ khoâng quaûn ngaïi khoù khaên, vaát vaû maø laïi luoân haêng say giöõ öôùc mô ñoù.

Khoâng bieát buoåi saùng ôû Nazaret luùc Meï Maria leân ñöôøng coù gioáng con ñöôøng maø caùc chò ñang ñi khoâng? Meï ra ñi raát aâm thaàm.

Caùc chò cuõng ñang ñi aâm thaàm treân con ñöôøng ñoù, ôû treân mieàn nuùi cao nguyeân haøng thaùng, haøng naêm ñeå ñem Tin Möøng ñeán cho moïi ngöôøi ñaëc bieät laø cho caùc anh em Saéc toäc. Moãi buoåi saùng nhöõng böôùc chaân cuûa caùc chò voäi vaõ leân ñöôøng trong nieàm vui vaø haïnh phuùc, nhöõng böôùc chaân ñon ñaû. Trong nhòp chaân ñi nhö coù tieáng haùt cuûa moät loaøi chim ñang raát yeâu ñôøi. Vaø toâi cuõng nhaän ra ñöôïc nieàm vui trong böôùc chaân caùc chò ñang ñi. Nhìn vaøo nhöõng coâng vieäc cuûa caùc chò ñang laøm ôû treân caùnh ñoàng nuùi röøng meânh moâng ñoù, toâi cuõng töï nhuû vôùi loøng mình sau naøy toâi cuõng seõ tieáp böôùc con ñöôøng maø caùc chò ñaõ ñi qua.
(TTHB-011)