Phụng Vụ Lời Chúa Ngày Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm B - Tiếng Êđê


Phụng Vụ Lời Chúa Ngày Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm B 


Hră Dlăng 1:  Maria Madalena H' Niêm Niê 
Hră Dlăng 2:  Catherine H' Ni Arul
Klei Mrâo Mrang Jăk: Pêtros Y' SacLy Arul