Phụng Vụ Lời Chúa Ngày Chúa Nhật 15 Thường Niên - Năm B - Tiếng ÊđêHră Dlăng 1:  Phaolô Y' Loãn Aliô
Hră Dlăng 2:   Maria Madalena H' Niêm Niê 
Klei Mrâo Mrang Jăk:  Pêtros Y' SacLy Arul