Đáp Ca Lễ CGS Chịu Phép Rửa - năm C - Tiếng Êđê - Trình bày: Sr. M. Bênêdicta H' Wina Niê