Đáp Ca Chúa Nhật TN 13 - năm C - TV 15 - Tiếng Êđê - Trình bày: Phaolô Y' Aliô