Đáp Ca Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên - năm A - TV 46 - Tiếng Êđê