Đáp Ca Chúa Nhật 25 Thường Niên - năm A - TV 144 - Tiếng Êđê