Đáp Ca Chúa Nhật 24 Thường Niên - năm A - TV 102 - Tiếng Êđê