Đáp Ca Chúa Nhật 2 Thường Niên TV 125 - năm C - Tiếng Êđê - Trình bày: Sr. Anna Trần Hợp