Bài ca ý lực Chúa nhật Lễ Hiện Xuống - năm A - Song ngữ l Tiếng Êđê và Tiếng Việt