Bài ca ý lực Chúa nhật 5 Mùa Chay - năm A - Song ngữ l Tiếng Êđê và Tiếng Việt