Bài ca ý lực Chúa nhật 4 Mùa Chay - năm A - Song ngữ l Tiếng Êđê và Tiếng Việt