Bài ca ý lực Chúa nhật 26 Thường Niên - năm A - Lễ Mân Côi - Song ngữ l Tiếng Êđê và Tiếng Việt