Bài ca ý lực Chúa nhật 25 Thường Niên - năm A - Song ngữ l Tiếng Êđê và Tiếng Việt