Bài ca ý lực Chúa nhật 24 Thường Niên - năm A - Song ngữ l Tiếng Êđê và Tiếng Việt