Bài ca ý lực Chúa nhật 2 Phục Sinh năm C - Song ngữ/ Tiếng Êđê