Bài ca ý lực Chúa nhật 2 Mùa Chay - năm A - Song ngữ l Tiếng Êđê - Tiếng Việt