Bài ca ý lực Chúa Nhật 15 Thường Niên - Năm B - Song ngữ l Tiếng Êđê và Tiếng Việt