Thi Trắc Nghiệm Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo 1


ĐỀ THI GIÁO LÝ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO
Phần Thứ Nhất
TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN
(các số Giáo Lý 1-1065)


Xin đọc kỹ những câu hỏi trắc nghiệm sau đây và trả lời bằng cách khoanh tròn một trong những mẫu tự (a, b, c, d, e) đúng nhất hay một trong hai mẫu tự (Đ thay cho Đúng hay S thay cho Sai). Trong vòng 15 phút.


1. Thiên Chúa dựng nên con người với mục đích duy nhất là để con người (SGL số 1):
a- được thông phần vào sự sống vinh phúc của Ngài
b- nhận biết Ngài 
c- yêu mến Ngài 
d- làm cho Ngài được nhận biết và yêu mến

2. Vì Thiên Chúa thiêng liêng vô hình, do đó, con người tự mình không thể dùng trí khôn để nhận biết Ngài thực sự hiện hữu, mà cần phải được chính Ngài mạc khải cho mới biết (SGL số 31, 33, 36): Đ hay S?

3. Thiên Chúa mạc khải là việc Thiên Chúa (SGL số 50-53): 
a- tỏ mình ra cho con người biết về bản thân Ngài
b- tỏ mình ra cho con người biết về ý định cứu độ của Ngài
c- tỏ mình và thông mình ra một cách từ từ cho đến khi Chúa Giêsu Kitô đến 
d- cả ba câu a, b và c đều đúng

4. Con người chỉ cĩ thể nhận biết Thiên Chúa là ai và muốn gì nhờ chính mạc khải của Ngài mà thơi (SGL số 52, 35, 40, 43): Đ hay S?

5. Mạc Khải của Thiên Chúa được lưu truyền cho Giáo Hội (SGL số 76-77, 83)
a- bằng văn tự như bộ Thánh Kinh Tân Ước
b- bằng truyền khẩu mà thôi 
c- bằng cả truyền khẩu lẫn văn tự
d- qua vị thừa kế các tông đồ 
e- chỉ câu c và d đúng

6. Sở dĩ Mạc Khải của Thiên Chúa cần phải được lưu truyền vì Thiên Chúa muốn hết mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý, cũng như để Mạc Khải của Ngài được hiểu đúng như Truyền Thống Tông Đồ (SGL số 74 và 95): Đ hay S?

7. Thánh Kinh là những cuốn Sách Thánh được (SGL 105-107, 120, 122):
a- con người viết ra căn cứ vào truyền thống hay trực tiếp thấy được từ Chúa Giêsu
b- Thiên Chúa linh ứng viết ra tất cả những gì Ngài muốn nên không bao giờ sai lầm
c- Giáo Hội công nhận toàn bộ 72 hay 73 cuốn bao gồm cả Cựu Ước và Tân Ước 
d- Chỉ a và b đúng 
e- cả a, b và c đều đúng

8. Để hiểu đúng ý nghĩa Thánh Kinh, cần phải căn cứ vào ba tiêu chuẩn chắc chắn sau đây: thứ nhất là tính cách thống nhất của toàn bộ Thánh Kinh, thứ hai là truyền thống của Giáo Hội và thứ ba là tính cách thuận hợp của đức tin (SGL số 111-114): Đ hay S? 

9. Muốn được thông phần vào sự sống vinh phúc của Thiên Chúa, con người phải chấp nhận Mạc Khải Thần Linh bằng (SGL số 143-144): 
a- một đức tin tuân phục
b- trí khôn suy nghĩ xem có đúng là mạc khải của Thiên Chúa hay chỉ là những gì do con người bày tạo ra?
c- ý muốn tự do tỏ ra ưng thuận tất cả những gì Thiên Chúa tỏ ra cho loài người qua/nơi Chúa Kitô trong Chúa Thánh Thần
d- cả trí khôn lẫn lòng muốn 
e- chỉ có a và d đúng

10. Vì những gì con người tin tưởng là những gì con người không thấy được, nghĩa là nếu thấy được thì không còn gọi là tin nữa, thế nhưng đức tin vẫn được chứng tỏ bằng những dấu hiệu bề ngoài để giúp cho con người dễ chấp nhận những thực tại sâu nhiệm vô cùng siêu việt, nghĩa là con người vẫn có thể dùng trí khôn của mình để tìm hiểu và ý muốn tự do của mình để chấp nhận (SGL 150, 156, 158, 160): Đ hay S? 

11. Đức tin Công Giáo dạy chỉ có một Thiên Chúa duy nhất là vì Ngài đã tỏ ra (SGL số 207, 213):
a- trung thành với những gì Ngài hứa 
b- Ngài là Đấng hiện hữu
c- lúc nào cũng có đó để cứu độ 
d- tất cả a, b và c đều đúng

12. Thiên Chúa của Kitô Giáo là Thiên Chúa duy nhất như Do Thái Giáo tin tưởng, tuy nhiên, theo chính Mạc Khải của Ngài đã r ràng tỏ ra cho thấy trong Tân Ước, Ngài lại là Vị Thiên Chúa có Ba Ngôi, mỗi Ngôi đều là Thiên Chúa nhưng lại không phải là ba Thiên Chúa, vì mỗi Ngôi dù khác biệt nhau về bản thể song cũng cùng có một nguồn gốc, lấy Ngôi Cha làm chính (SGL số 253, 253, 254, 238, 245, 270): Đ hay S?

13. Thiên Chúa tạo dựng nên trời đất là để (SGL số 293):
a- tỏ vinh hiển của Ngài ra 
b- tăng thêm vinh hiển cho Ngài
c- thông ban vinh hiển của Ngài 
d- cả a, b và c đều đúng
e- chỉ a và c đúng

14. Thiên Chúa tạo dựng nên mọi sự tốt lành ngay từ ban đầu, nhưng sự dữ về luân lý là tội lỗi cùng với sự dữ về thể lý là sự chết cũng đã xẩy ra sau đó, vì Thiên Chúa đã cho phép chúng xẩy ra để rút ra từ đó một sự tốt lành hơn cho con người (SGL số 311): Đ hay S?

15. Con người là tạo vật hữu hình duy nhất được Thiên Chúa dựng nên (SGL 362, 370, 352):
a- có cả hồn lẫn xác 
b- nam nữ bình đẳng
c- cho chính họ 
d- chỉ a và b đúng 
e- cả a, b và c đều đúng

16. Cái làm cho con người giống hình ảnh Thiên Chúa nhất đó là linh hồn thiêng liêng bất tử nơi họ, để rồi, với trí khôn và lòng muốn là hai tài năng của linh hồn, con người mới có thể nhận biết và yêu mến Thiên Chúa, hầu có thể được thông phần vào sự sống vinh phúc với Ngài là Đấng đã gián tiếp dựng nên linh hồn của họ qua cha mẹ họ là tác nhân (người) đã trực tiếp sinh ra họ trên trần gian này (SGL số 363, 356, 366): Đ hay S?

17. Thiên Chúa đã hóa thân làm người như loài người chúng ta là để (SGL 457-460):
a- chia sẻ thân phận làm người với chúng ta 
b- tỏ cho chúng ta thấy tình yêu của Thiên Chúa cũng như làm cho chúng ta được thông phần với bản tính thần linh của Người
c- nêu gương thánh thiện cho chúng ta bắt chước
d- cả a, b và c đều đúng 
e- chỉ b và c đúng

18. Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật và là người thật, nghĩa là nơi Người một phần là Thiên Chúa và một phần là loài người, song thần tính nơi Người là chủ thể (làm chủ) nhân tính của Người (SGL số 464, 466): Đ hay S? 

19. Toàn thể đời sống trần gian của Chúa Kitô, bao gồm cả lời Người nói lẫn việc Người làm, kể cả việc Người thinh lặng và chịu khổ đau cùng cách thức Người sống và nói năng, đều là (SGL số 516-518):
a- mạc khải của Chúa Cha 
b- mầu nhiệm cứu chuộc 
c- mầu nhiệm tái tạo 
d- chỉ a và b đúng 
e- cả a, b và c đúng

20. Về đời sống trần gian của Chúa Giêsu, chỉ có một số biến cố nổi bật có tính cách quan trọng trực tiếp liên quan đến dự án cứu độ của Thiên Chúa mới được Phúc Âm nhắc đến mà thôi, như Nhập Thể, Giáng Sinh, Chịu Cắt Bì, Trốn Sang Ai Cập, Ở Lại Trong Đền Thờ, Chịu Phép Rửa, Ăn Chay Chịu Cám Dỗ, Rao Giảng, Làm Phép Lạ, Chọn Các Tông Đồ, Biến Hình Trên Núi, Rửa Chân, Tiệc Ly, Tử Nạn, Phục Sinh, Lên Trời v.v. Như thế, phần đời nào của Người không được Phúc Âm nhắc đến tức là phần đời đó không có ý nghĩa và giá trị (SGL số 512, 514, 516-518): Đ hay S?

21. Lý do khiến dân Do Thái nói chung thù ghét Chúa Giêsu đến nỗi họ đã xin thẩm quyền Rôma kết án đóng đanh Người vào thập giá là vì Người đã phạm đến những điều tối kỵ của họ như (SGL 576):
a- lề luật 
b- đền thờ 
c- niềm tin
d- tất cả a, b và c đều đúng 
e- chỉ có a và b đúng

22. Sở dĩ Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa hằng sống bất tử mà vẫn phải chết và có thể chết là vì Người đã mặc lấy bản tính bị hư đi theo nguyên tội loài người, một bản tính mà đã làm người ai cũng phải chết, do đó, vì là người thật, Người cũng phải chết như mọi người chúng ta (SGL số 600-603, 607, 609, 612, 616): Đ hay S?

23. Việc Chúa Giêsu phục sinh từ trong ci chết hết sức liên hệ đến (SGL 651-654):
a- cả việc làm lẫn giáo huấn của Người và việc công chính hóa chúng ta
b- cả lời hứa trong Cựu Ước cũng như của chính Người
c- bản tính thần linh của Người 
d- chỉ a và b đúng
e- cả a, b và c đều đúng

24. Việc Chúa Giêsu phục sinh không phải là việc hồi sinh như trường hợp của Lazarô mà là một cuộc hiển sinh, vì thân xác của Người hiện ra với các tông đồ mặc dù thực sự chính là thân xác đã bị đóng đanh của Người song lại là một thân xác không còn lệ thuộc vào thời gian cũng như không gian nữa (SGL số 645-646): Đ hay S? 

25. Trong Ba Ngôi Thiên Chúa, Chúa Thánh Thần đúng là Thần Linh, song Ngài vẫn có thể được nhận thấy qua tác động của Ngài nơi (SGL số 688):
a- Thánh Kinh và Thánh Truyền 
b- Huấn Quyền và Phụng Vụ
c- lời nguyện cầu và những dấu chứng tông đồ truyền giáo
d- chỉ a và b đúng 
e- cả a, b và c đều đúng

26. Nếu thời Cựu Ước đặc biệt là thời của Chúa Cha và thời Viên Mãn (thời gian nên trọn) đặc biệt là thời của Chúa Con thì thời sau hết là thời của Thánh Linh, Đấng cũng đã góp phần vào lịch sử cứu độ ngay cả trong thời của Chúa Cha và Chúa Con, nhất là từ Ngày Lễ Hiện Xuống đã tỏ mình ra như là một tặng ân của Thiên Chúa nơi đời sống và sứ vụ của Giáo Hội Chúa Kitô (SGL số 703, 727-730, 732, 733-738): Đ hay S?

27. Tự bản chất, Giáo Hội là một mầu nhiệm vì Giáo Hội (SGL số 770-775):
a- vừa hữu hình vừa thiêng liêng 
b- là bí tích cứu độ loài người
c- là mầu nhiệm con người hiệp thông với Thiên Chúa
d- chỉ a và b đúng 
e- tất cả a, b và c đều đúng

28. Mầu Nhiệm Giáo Hội liên quan hết sức mật thiết với Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi vì Giáo Hội là Dân Thiên Chúa, được Chúa Cha cưu mang và ấp ủ, là Thân Thể của Chúa Kitô, được Chúa Kitô khai trương và thiết lập, là Đền Thờ của Thánh Thần, được Thánh Thần tỏ lộ cho đến khi toàn hảo trong vinh quang (SGL số 781-786, 759-762, 788-789, 763-766, 797-798, 767-769): Đ hay S?

29. Giáo Hội có đặc tính công giáo bao gồm thành phần theo thứ tự thuộc về hay hướng về sau đây (SGL số 836):
a- Công Giáo nói riêng 
b- Kitô hữu nói chung 
c- toàn thể nhân loại
d- chỉ a và b đúng vì muốn thực sự thuộc về Giáo Hội cần phải được rửa tội
e- cả a, b và c đều đúng

30. Giáo Hội phải có đầy đủ bốn đặc tính thánh thiện, duy nhất, công giáo và tông truyền mới là Giáo Hội của Chúa Kitô và đúng là do Chúa Kitô thiết lập, vì bốn đặc tính bất khả phân ly này là những yếu tố làm nên tính chất chính yếu và sứ vụ của Giáo Hội, một Giáo Hội còn ở trong trần gian nên cũng phải được tổ chức hoàn toàn giống như những tổ chức hành chánh quốc gia khác (SGL số 811- 812): Đ hay S?

31. Giáo Hội được tổ chức theo cơ cấu bao gồm những thành phần như sau (SGL số 873):
a- hàng giáo phẩm để chăn dắt Giáo Hội bằng thẩm quyền giảng dạy, thánh hóa và quản trị của mình
b- bậc giáo dân sống trong lòng đời để biến đổi những sự trần thế bằng đời sống tư tế, ngôn sứ và vương giả của mình
c- đời tận hiến tu trì khấn sống các lời khuyên của Phúc Âm là ba nhân đức thanh tịnh, khó nghèo và tuân phục
d- chỉ có a và b đúng vì đời tận hiến tu trì tự mình không liên quan gì đến chức thánh (điển hình là trường hợp các nữ tu) nên thuộc về thành phần giáo dân
e- cả a, b và c đều đúng

32. Tuy giáo dân là thành phần không có chức thánh như các vị giáo sĩ hay hàng giáo phẩm, nhưng họ thực sự chẳng những thuộc về Giáo Hội mà còn là Giáo Hội nữa (SGL số 899): Đ hay S? 

33. Mầu Nhiệm Cánh Chung là mầu nhiệm tối hậu (cuối cùng) của đức tin Kitô Giáo, một đức tin chẳng những tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi là Cha và Con và Thánh Thần, cũng như tin vào tác động tạo dựng, cứu chuộc và thánh hóa của Ba Ngôi Thiên Chúa, mà còn là một đức tin tin vào (SGL số 988):
a- việc thân xác của con người sẽ sống lại trong ngày tận thế
b- sự sống trường sinh bất diệt đời sau
c- việc phán xét để phân biệt kẻ lành người dữ, cũng như sự kiện có thiên đàng để thưởng kẻ lành và hỏa ngục để phạt kẻ dữ
d- chỉ có a và b đúng, vì việc phán xét cũng như việc có thiên đàng và hỏa ngục không phải là chính trọng tâm của mầu nhiệm cánh chung mà chỉ là những gì vốn đã được bao gồm trong niềm tin chung của Kitô Giáo rồi
e- cả a, b và c đều đúng

34. Tất cả mọi người sẽ được sống lại với chính thân xác của họ như họ đã sống trên trần gian, thế nên dù người ta có là một kẻ dữ làm đủ mọi sự xấu xa trên đời bằng thân xác của mình đi nữa thân xác của họ cuối cùng cũng sẽ được sống lại hiển vinh như những người lành, nhưng không phải để được hưởng vinh phúc trường sinh mà là để bị luận phạt đời đời trong hỏa ngục (SGL số 998): Đ hay S?

35. Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo là tất cả những gì Giáo Hội Công Giáo dạy (SGL số 11, 13):
a- tin tưởng (được tóm gọn nơi Kinh Tin Kính), cử hành (qua Phụng Vụ Thánh Lễ và Bí Tích), tuân giữ (được tóm gọn trong Mười Điều Răn Chúa) và cầu nguyện (theo ý và mẫu Kinh Lạy Cha)
b- căn cứ vào ba nguồn chính là Thánh Kinh (Mạc Khải Thần Linh), Thánh Truyền (Truyền Thống Tông Đồ) và Huấn Quyền (Giáo Huấn Giáo Hội)
c- liên quan đến đức tin và luân lý làm nên toàn bộ tín lý của Giáo Hội
d- chỉ có a và b đúng
e- cả a, b và c đều đúng vì c gồm tóm tất cả những gì của a