20 Câu Trắc Nghiệm Kinh Thánh Về Các Con Số


20 CÂU TRẮC NGHIỆM KINH THÁNH VỀ CÁC CON SỐ 
 
1. Đức Ma-ri-a, người mẹ đang mang thai Đức Giêsu, đã sống bao lâu với bà Ê-li-sa-bét, đang mang thai Gio-an Tẩy Giả?
a. Khoảng 3 tháng (Đ) Lc1, 56 - 57.
b. Khoảng 1 tuần.
c. 1 ngày 1 đêm.
d. 36 tiếng đồng hồ.
 
2. Khi ông Ê-li-sa làm cho đứa con đã chết của người phụ nữ giàu có ở Su-nem sống lại, đứa nhỏ đã hắt xì hơi. Nó  hắt xì mấy cái?
a. 3
b. 4
c. 1
d. 7 (Đ) 2 V 4, 35.
 
3. Đa-vít đã làm vua bao nhiêu năm?
a. 20
b. 10
c. 50
d. 40 (Đ) 2 Sm 5, 4.
 
4. Ban đầu Thiên Chúa nói rằng Ngài có thể tha thứ cho Xô-đom nếu tìm được 50 người công chính ở đó, nhưng ông Áp-ra-ham đã nài xin Người giảm bớt xuống còn bao nhiêu?
a. 20
b. 10 (Đ)
c. 25
d. 5
 
5. Mảnh đất chôn cất ông Gio-suê trở thành đất gia nghiệp của con cháu ông; ông Gia-cóp đã mua nó với giá bao nhiêu đồng bạc?
a. 100 (Đ) Gs 24, 32.
b. 1000
c. 30
d. 40
 
6. Tại tiệc cưới Cana, Đức Giêsu đã làm phép lạ biến bao nhiêu chum nước thành rượu?
a. 6 (Đ)  Ga 2, 6.
b. 4
c. 7
d. 12
 
7. Vua Sa-lô-mon làm vua bao nhiêu năm?
a. 36
b. 30
c. 40 (Đ) 1 V 11, 42.
d. 50
 
8. Sau khi sống lại, Đức Giêsu đã ở lại trần gian bao nhiêu ngày trước khi Người lên trời?
a. 7
b. 3
c. 50
d. 40 (Đ) Cv 1, 3 – 9.
 
9. Sau khi người Ít-ra-en trốn khỏi Ai-cập, họ đi đến Ma-ra và thấy nước nơi đó đắng chát. Sau đó, họ tiếp tục tới Ê-lim, họ đã thấy bao nhiêu suối nước và bao nhiêu cây chà là?
a. 2 suối nước và 12 cây chà là.
b. 12 suối  nước và 70 cây chà là (Đ)  Xh 15, 27.
c. 3 suối và 30 cây chà là.
d. 12 suối và 49 cây chà là.
 
10. Khi ông Mô -sê phàn nàn rằng Ông không đủ sức dẫn dắt cuộc xuất hành một mình, Thiên Chúa đã chỉ định một hội đồng kỳ lão để chia sẻ gánh nặng cho Ông. Hội đồng đó gồm mấy người?
a. 70 (Đ)  Ds 11, 16 – 17.
b. 71
c. 40
d. 50
 
11. Khi nghe thấy tiếng gọi mình, Sa-mu-en tưởng rằng thầy cả Ê-li gọi và đã chạy đến, Cậu đã chạy bao nhiêu lần?
a. 4
b. 3 (Đ) 1 Sm 3, 4 – 8.
c. 2
d. 1
 
12. Có bao nhiêu Thánh vịnh trong Cựu - ước?
a. 100
b. 50
c. 150 (Đ)  Tv. 150.
d. 120
 
13. Ở Giê-ru-sa-lem, trẻ Giê-su đã lạc bố mẹ bao nhiêu ngày?
a. 1
b. 2
c. 3 (Đ)  Lc 2, 43 – 46.
d. 4
 
14. Các người Lê-vi đã được ban 48 thành ở đất hứa, trong đó có mấy thành là nơi nương náu cho kẻ sát nhân?
a. 4
b. 5
c. 12
d. 6 (Đ)  Ds  35,  6 – 7.
 
15. Giu-se bao nhiêu tuổi khi Cậu được mặc áo chùng dài tay?
a. 17 (Đ) St  37, 2 – 3.
b. 20
c. 7
d. 10
 
16 Theo Thánh vịnh “ Những ngày tháng đời ta” chỉ thời gian ta sống, được định là khoảng bao nhiêu năm?
a. 70 (Đ) Tv 90, 10.
b. 60
c. 100
d. 120
 
17. Ông Nô-ê đã mang lên tàu mỗi loài vật thanh sạch bao nhiêu cặp?
a. 2
b. 7  (Đ) St 7, 2.
c. 5
d. 3

18. Ông Gia-cóp đã phục vụ La-ban bao nhiêu năm trước khi được cưới cô Ra-khen, con gái Ông?
a. 7
b. 14 (Đ)  St 29, 18 – 28.
c. 10
d. 20
 
19. Cơn mưa trong trận lụt Hồng Thuỷ kéo dài 40 ngày 40 đêm, nhưng phải mất bao nhiêu ngày nước mới rút hết?
a. 70
b. 40
c. 150 (Đ)  St 7, 24.
d. 120
 
20. Từ tàu của mình ông Nô-ê đã thả bồ câu đi bao nhiêu lần?
a. 6
b. 5
c. 3 (Đ) St 8, 8 – 12.
d. 7