Thánh Lễ Về Đức Mẹ 17-46


      THÁNH LỄ VỀ ĐỨC MẸ XVII-46
       ĐỨC MẸ TIỆC LY


 
Bài đọc 1: Trích s ách Công Vụ Tông Đồ: Chương 1 câu 6 – 14
           Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần
Lu-ca Thánh sử đã cho chúng ta hai cuốn sách trong Thánh Kinh, Phúc âm và Công vụ Tông đồ. Tuy nhiên, trong cả hai cuốn sách này, Thánh Luca có một kế hoạch tổng thể duy nhất. Đó là cuộc hành trình của Chúa Giêsu, nơi mà trong phúc âm, chúng ta thấy Chúa Giêsu trên hành trình lên Giêrusalem và trong Công vụ, chúng ta thấy Chúa Giêsu sai các môn đệ từ Giêrusalem đi khắp thế giới. Ảnh hưởng của sứ điệp phúc âm sẽ lan rộng ra ngoài Giê-ru-sa-lem, đến Giu-đê-a và Sa-ma-ri, đến giữa các dân ngoại và cuối cùng đến Rô-ma và toàn thế giới. Trên thực tế, Luca ở đây mang đến cho chúng ta một điều gì đó giống như một lời truyền tin mới. Lúc đầu, Thiên Chúa đã làm người trong Chúa Giêsu và đến thế gian. Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại, và bây giờ các môn đệ của Chúa Giêsu phải mang sứ điệp này và truyền bá cho thế gian.
 
Trong lần truyền tin thứ nhất, Chúa Thánh Thần ngự trên Đức Maria, Bây giờ, trong lần truyền tin thứ hai, Chúa Thánh Thần ngự trên Mẹ Maria và các môn đệ.
 
Cùng với các môn đệ, "anh em" của Chúa Giêsu cũng có mặt ở đây. Không còn bất kỳ bằng chứng nào về bất kỳ sự rạn nứt nào có thể xảy ra giữa họ như chúng ta thấy ở đầu sách phúc âm của Lu-ca: "Tất cả những người này đều đồng tâm nhất trí chuyên cần cầu nguyện" với Đức Maria, mẹ của Chúa Giê-su (Công vụ Tông Đồ chương 1 câu 14).
                Tin Mừng theo thánh Luca Chương 8 câu 19-21
Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.
Chúng ta có thể chắc chắn điều này: đã có lúc Đức Maria và các anh em Chúa Giêsu đi tìm Người. Sự kiện đặc biệt này có liên quan đến cả ba cuốn Tin Mừng Nhất lãm: Mat-thiêu 12: 46-50; Mác-cô 3: 31-35; và ở đây trong phúc âm của Luca.
 
Trong phúc âm của Mat-thiêu, Chúa Giê-su đã nói với đám đông về việc theo Ngài sẽ khó như thế nào. Ngay sau đó, có người nói với Ngài rằng mẹ và anh trai của Ngài đang tìm kiếm Người. Chúa Giê-su đưa ra một lời mời gọi phổ quát về mối quan hệ họ hàng với ngài. Chỉ những ai làm theo ý muốn của Cha mới có thể là họ hàng của Ngài.
 
Mác-cô đang mô tả cuộc đối đầu của Chúa Giêsu với một số kinh sư. Các kinh sư rất quan tâm đến việc tuân thủ luật pháp và nghi lễ. Một lần nữa, Chúa Giêsu đặt ra một điều kiện duy nhất của quan hệ họ hàng, tình môn đệ. Chỉ có một điều cần thiết, đó là làm theo ý muốn của Cha.
 
Trong đoạn văn này của Thánh Luca, Chúa Giêsu cũng kể dụ ngôn cho đám đông. Ngài đã kể cho họ nghe về người gieo giống và hạt giống, về việc đặt ngọn đèn lên chân đèn. Khi được biết rằng mẹ và các anh của Ngài muốn gặp, Ngài đưa ra câu trả lời giống như Ngài đã đưa ra trong các sách phúc âm khác: "Mẹ tôi và anh em tôi là những người / nghe lời Chúa và đem ra thực hành."
 
Chúng ta có thể thấy ý nghĩa đầy đủ của những lời này của Chúa Giê-su nếu chúng ta chuyển từ chương thứ tám của phúc âm này sang Lu-ca chương 1 câu 38, nơi chúng ta nghe Đức Ma-ri-a nói, "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói."
 
Ngay từ đầu, Đức Maria là người luôn muốn ý Chúa Cha được đặt lên hàng đầu.
MỤC ĐÍCH: Trình bày một bức tranh về cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên.
 
TÓM TẮT: Đức Maria và các Tông đồ cùng nhau cầu nguyện và lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần, đã cho chúng ta một bức tranh về cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi.

 
SUY NGẪM: 
1. Cấu trúc của Phúc âm Lu-ca cho thấy Chúa Giê-su lên đường đến Giê-ru-sa-lem và sau đó đức tin trải rộng từ Giê-ru-sa-lem ra khắp thế giới.
 
2. Cộng đồng Kitô hữu đầu tiên ở Giêrusalem không dành thời gian để nhìn lên trời. Họ có việc phải làm. Chẳng bao lâu nữa Chúa Thánh Thần sẽ đến với họ, và họ sẽ bắt đầu sứ mệnh mang đức tin đến cho thế giới.
 
3. Một điều mà các tông đồ chia sẻ là kinh nghiệm chung với nhau và với Chúa Giêsu. Phần cuối của phần tuyển chọn Kinh thánh đầu tiên gợi ý rằng họ đã chia sẻ một kinh nghiệm tương tự với Maria, mẹ của Chúa Giê-su; Bà đã ở đó.
 
4. Điều quan trọng cần lưu ý là "anh em" của Chúa Giêsu cũng có mặt ở đây. Không có bằng chứng nào về sự rạn nứt có thể xảy ra, điều này đã được ghi nhận ngay từ đầu trong phúc âm của Lu-ca. Tất cả những người đã được chữa lành, "Tất cả những người này đã đồng tâm nhất trí cầu nguyện" với Maria, mẹ của Chúa Giêsu.
 
5. Thỉnh thoảng bạn có thể thử thí nghiệm này. Hỏi một nhóm xem họ muốn bị điếc hay mù. Hầu hết sẽ trả lời họ muốn có thị giác của họ. Ngược lại, lý do của thí nghiệm nhỏ này là để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghe đối với người theo Đấng Ki-tô. Nhìn là quan trọng, nhưng lắng nghe mang lại chiều sâu.
 
6. Đoạn Tin Mừng đặc biệt này có thể là nơi khởi đầu cho sự hợp tác đại kết lớn hơn. Có một bài kiểm tra duy nhất cho tư cách môn đồ: "những người / những ai nghe lời Chúa và làm theo." Tất cả đều chia sẻ một mối quan hệ họ hàng đặc biệt với nhau và với Chúa Giêsu. Và với Maria.
 
LIÊN QUAN ĐẾN THÁNH THỂ: Cộng đoàn, cầu nguyện, Chúa Thánh Thần: đây là những yếu tố chúng ta cần để cử hành Thánh Thể cách đúng đắn.