Những điều cần biết về gia đình Nữ Vương Hòa Bình


GIA ĐÌNH NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH
CẦU NGUYỆN CHO HÒA BÌNH & VIỆC TRUYỀN GIÁO

I. THỰC HÀNH:

1. Mỗi ngày, đọc 1 chục kinh Mân Côi và kết thúc với kinh: “Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các Linh Hồn lên Thiên Đàng, nhất là những Linh Hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn”; và câu: “Nữ Vương ban sự Bình An, cầu cho chúng con”.
 

2. Mỗi tháng, theo gương Mẹ Maria thăm viếng ít nhất 2 người nghèo khổ neo đơn, tàn tật, bạn bè hoặc 2 gia đình lương dân để đem Tin Mừng Bình An của Chúa đến cho họ.
 

3. Mỗi năm, nếu có thể, về tham dự giờ chầu ngày cầu nguyện cho Hòa Bình Thế Giới (01/01) tại Nguyện Đường Nhà Mẹ Hội Dòng Nữ Vương Hòa Bình.


II. HIỆP THÔNG:

1. Hằng năm, Hội Dòng xin dâng 1 Thánh Lễ cầu nguyện cho tất cả các thành viên của gia đình NVHB vào ngày cầu nguyện cho việc Truyền Giáo của Hội Dòng.
 

2. Khi một thành viên qua đời, gia đình NVHB sẽ dâng chuỗi Mân Côi cầu nguyện trong 1 tuần.


III. LIÊN HỆ:

1. Sr. Maria Nguyễn Thị Thuận,  ĐT: 0905 414 992

2. Sr. M. Anna Hoàng Thị Huệ,  ĐT: 0165 886 2332

3. Email: giadinhnvhb@outlook.com