Dạy giáo lý


Dạy Giáo lý là trình bày Lời Chúa một cách đơn giản, cụ thể và sống động. Để  được  vậy,  người  dạy Giáo  lý  “phải  thấm  nhuần  tư  tưởng,  tinh thần và thái độ Kinh Thánh và Tin Mừng, nhờ sự tiếp xúc chuyên cần với chính các bản văn” (DGL 27; HDTQ 96). Mới đây, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, trong Hướng Dẫn Tổng Quát Về Việc Dạy Giáo Lý, 2017, số 35, đã vạch rõ mục tiêu của việc dạy Giáo lý:
“… Việc dạy Giáo lý được đặt trong viễn tượng loan báo Tin Mừng và được liên kết với các hình thức khác của tác vụ Lời Chúa. Trong viễn tượng này, việc dạy Giáo lý trước hết là hoạt động của Hội Thánh nhằm loan báo Tin Mừng cứu độ của Thiên Chúa; tiếp đến là tác vụ Lời Chúa nhằm loan báo và dẫn người ta đến với Chúa Giêsu; và cuối cùng là giáo dục đức tin nhằm giúp người ta lớn lên trong Đức Kitô nhờ mở lòng đón nhận sự dạy dỗ của Chúa Thánh Thần. Trong chiều hướng này, việc dạy Giáo lý tập trung vào Chúa Giêsu, nhờ Người mở ra các mối tương quan với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, với Hội Thánh, với nhân loại (con người) và với thế giới (môi trường)”.

Không đi ra ngoài đường hướng đó, ngay từ đầu Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy Mai, Đấng Thiết lập Dòng, ở Hiến Pháp Dòng điều 6 về Sứ Vụ, đã đặt việc dạy Giáo lý lên trước các hoạt động khác. Chính vì thế, trong mọi hoạt động mục vụ của Dòng, dạy Giáo lý luôn nằm ở vị trí ưu tiên. Khi thực hiện công tác này, chị em hằng tâm niệm rằng Lời Chúa giúp người học  ngày  càng  gắn  bó  với Đức  Kitô;  và  nhờ  vậy,  có mối  tương  quan  mật  thiết với Thiên Chúa Ba Ngôi, với Hội  Thánh.  Chính  nhờ  đó, họ  sống  tương  quan  tốt  đẹp với xã hội và với thiên nhiên.

 

- Tại mỗi Giáo xứ, chị em Hội Dòng sẵn sàng cộng tác với quý Cha, cũng như ban Giáo  lý  của  Giáo  xứ,  Giáo họ.  Chị  em  dạy  Giáo  lý theo các giáo trình mà Giáo Phận  đề  xuất:  Tấm  Bánh Nhỏ,  Sơ  Cấp,  Căn  Bản, Kinh Thánh, Bao Đồng, Dự   - Chị em cộng tác với ban Giáo lý Giáo Phận cũng như Giáo xứ trong việc đào tạo các Giáo lý viên và những cộng sự viên cho việc tông đồ. Mục tiêu của các hoạt động này là nhằm giúp hiểu, sống và loan báo Lời Thiên Chúa hầu đáp ứng nhu cầu truyền bá Tin Mừng Hòa Bình trong môi trường xứ đạo và Giáo Phận.

- Đã có nhiều chị em tham dự các khóa chuyên đề Sư phạm Giáo lý, đào tạo Giáo lý viên và Linh hoạt viên… do Hội Dòng, do ban Giáo lý Đức tin Giáo Phận nhà, hay nơi khác tổ chức. Hiện nay, có vài chị em trong Hội Dòng cộng tác với ban Giáo lý Giáo Phận trong việc biên soạn sách Giáo lý.

Để việc rao giảng Lời Chúa đạt kết quả tốt đẹp thì trước hết chính người rao giảng cũng phải lo cho mình được thấm nhuần Lời Chúa. Đây là điều đã được chính Đức Cha Paul Seitz, Đấng Sáng lập Dòng nhấn mạnh: “Gọi là truyền bá Phúc Âm, rao giảng Lời Chúa, thì việc trước hết chúng ta phải làm là lo cho mình được thấm nhuần Lời Chúa, phải tìm Lời Chúa, ăn Lời Chúa, suy niệm Lời Chúa. Phúc Âm là nguồn sống vô tận cung cấp lương thực nuôi sống người tông đồ. Trong mọi đau khổ gian nan thử thách, đói nghèo, buồn chán, cả trong những lúc may mắn bình an sung sướng, chỉ có Lời Chúa mới làm thoả mãn, làm no say những khát vọng của con người” (x. Đức Cha Paul Seitz, Những Phương Pháp Truyền Giáo).