Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 10/06/2021


TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 10/06/2021
 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Con nguyện dâng lên Chúa ngày sống của con và con để cho chính mình được hướng dẫn bởi Người, hầu cộng tác trong sứ mệnh lòng thương xót của Người. "Sự tồn tại của mỗi chúng ta được liên kết với những người khác: cuộc sống không phải là một lần đi ngang qua, nhưng là một lần của sự gặp gỡ" (ĐGH Phanxicô). Con có cảm nhận được anh chị em mình như một phần của con hay như một người xa lạ? Ngày hôm nay Chúa Giêsu mời gọi con hãy sống tha thứ và thấu hiểu bởi Người luôn chạnh lòng thương đến con. "Hòa giải với anh em ngươi." (Mt 5,20-26). Con tận dụng ngày hôm nay để trao đi yêu thương mà con nhận được bằng cách dâng chúng cho ý nguyện của tháng này. Lạy Cha chúng con...
WITH JESUS IN THE MORNING
Give your day to the Lord and let yourself be guided by him to collaborate in his mission of compassion. "The existence of each one of us is linked to that of the others: life is not a time that passes, but a time of encounter" (Pope Francis) Do you feel your brother as part of you or as a stranger? Jesus invites you today to forgiveness and understanding because He is compassionate to you. "Reconcile with your brother." (Matthew 5 20-26). Take advantage of this day to offer some of the love that you receive by offering it for the intention of the month. Our Father...

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Con tạm hoãn lại hành trình của con và hồi tâm: "Nếu chúng ta cho phép những cảm nhận tồi tệ thâm nhập vào lòng mình, chúng ta để lại chỗ cho sự oán hận đã lớn trong tim ta" đó là "tính đến những điều ác, đã được ghi lại... Ngược lại là sự tha thứ dựa trên một thái độ tích cực, cố gắng hiểu những yếu đuối của những người khác và cố tìm cớ cho họ, như Chúa Giêsu đã từng nói: "Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm" (ĐGH Phanxicô). Trước khi tiếp tục ngày sống của mình, con cố gắng làm mới lại dự định và lời cầu nguyện của con, với ý nguyện là những đôi bạn trẻ sẽ lớn lên trong sự hiểu biết lẫn nhau.    
WITH JESUS DURING A DAY
Suspend your march and reflect: "If we allow a bad feeling to penetrate our guts, we leave room for that resentment that grows old in the heart" that "takes into account the evil, has it written down ... The opposite is the forgiveness that is based in a positive attitude, which tries to understand the weakness of others and tries to find excuses for the other person, as Jesus said when he said: 'Father, forgive them, because they do not know what they are doing'” (Pope Francis). Before continuing on the path, renew your purpose and pray that young couples will grow in mutual understanding.

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Con lấy lại sức mạnh của con trong sự thinh lặng của buổi chiều hôm nay, nhận lấy cơ hội để tạ ơn Chúa về tình yêu mà Người đã ban cho con thông qua những người yêu mến con. Con để những ai bước qua ngày sống của con quy tụ lại trong tâm trí con. Có ai đặc biệt khó khăn không? Cảm nhận gì từ nơi họ đánh thức con? Con cầu xin ơn tha thứ. Lòng trung tín của Thiên Chúa thì bền bỉ và không rời chúng ta mặc cho những sa ngã của chúng ta. Giờ đây, con phó thác buổi sáng của con trong tay Chúa, và với chứng tá của con sẽ giúp mọi người nên một mái nhà, được nuôi dưỡng mối liên kết bởi lòng trung thành của sự tha thứ thiêng liêng. Kính mừng Maria....
WITH JESUS IN THE NIGHT
Regain your strength in the silence of the afternoon, taking the opportunity to thank God for the love that he gave you through those who love you. Let the people who crossed your day parade through your mind. Is there anyone who is particularly difficult? What feelings do they awaken in you? Ask for the grace to forgive. God's faithfulness is tenacious and does not leave us despite our falls. Now entrust your morning to the Lord and with your testimony help those who will form a home, so that the bond is nourished by the fidelity of divine forgiveness. Hail Mary...

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.