Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 19.11.2023


Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 19.11.2023
CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG
 Trật tự của Vương quốc 
 
Con rộng mở trái tim mình và chào đón ngày sống mới Chúa đã ân ban. Con phó thác trong tay Cha tấm thân nhỏ bé này, mọi thứ và mọi việc con đã nhận được đều là hồng ân của Chúa. "Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi." (Mt 25, 29). Lạy Chúa, xin ban cho con lòng can đảm để sẵn sàng chấp nhận những rủi ro trong tình yêu, và luôn tin tưởng rằng Chúa luôn luôn nâng đỡ con thuyền của Thánh Phêrô. Xin Cha loại bỏ nỗi sợ hãi khỏi những quyết định trong đời sống của Giáo hội. "Nỗi sợ ngăn cản chúng con thực hiện các sáng kiến, nó khiến nhân loại nương tựa vào các giải pháp an toàn và đảm bảo và do đó cuối cùng không làm được điều gì tốt đẹp. Để tiến lên và phát triển trong hành trình cuộc sống, anh chị em không được sợ hãi và phải có niềm tin" (ĐTC Phanxicô). Lạy Cha chúng con... 
 
WITH JESUS IN THE MORNING
         
The logic of the Kingdom Open your heart and welcome the day. Place in Gods hands all that you are and all that you have, for all you have received is from God. "For whoever has will be given more, and they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them" (Mt 25:14-30). Give me the courage to take risks for love, trusting that You carry Peter's boat. Remove fear from decisions in the life of the Church. "Fear discourages us from taking initiatives, it induces us to take refuge in safe and guaranteed solutions and thus ends up doing no good. To go ahead and grow in life's journey, one must not be afraid, one must have confidence" (Pope Francis). Our Father

 
CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY
 Ước nguyện 

Con nghỉ ngơi trong ngày và suy ngẫm về ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 5 năm 2018: "Chúng ta hãy cầu nguyện để các tín hữu giáo dân có thể hoàn thành sứ mệnh cụ thể của mình, sứ mệnh mà mỗi người đã nhận được từ khi chịu phép rửa, sử dụng sự sáng tạo để phục vụ những thách thức của thế giới ngày nay." Con lặp lại lời cầu nguyện của mình cho thách thức này, được cập nhật một lần nữa trong Thượng Hội Đồng do ĐTC đề nghị. WITH JESUS DURING THE DAY
 A prayer intention

Take a break in your day and reflect on the Pope's prayer intention for May 2018: "let us pray that the lay faithful, may fulfill their specific mission, the mission they have received in baptism, placing their creativity at the service of the challenges of today's world." I renew my prayer for this challenge that is updated once again in this synodal journey promoted by the Holy Father.


CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI
Dừng bước 

Con gác lại mọi sự để xem lại bản thân đã sống như thế nào trong ngày của mình. Con có nhận ra sự hiện diện của Chúa trong ngày sống của mình không? Con tạ ơn Chúa vì Ngài luôn đồng hành. Xin Chúa tha thứ cho sự bất cẩn và thiếu đức tin vì nhiều lúc con đã không vâng theo thánh ý Ngài. Ngày mai, con sẽ cố gắng sống đơn giản và học cách nhận ra Chúa mà không cần bào chữa. Kính mừng Maria...

 
WITH JESUS IN THE NIGHT
Stop en route

Make a stop on your way to review how you lived your day. Are you able to recognize God's presence in your activities? Thank the Lord because without realizing it, He always accompanies you. Ask forgiveness for your carelessness and lack of faith that does not allow you to accept His will. Tomorrow try to be simple and learn to see the Lord without excuses. Hail Mary