Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 09.06.2024


TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 09/06/2024

 
 
CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG
 
Thi hành ý Chúa
Lạy Chúa, con mở trí lòng mình để đón nhận một ngày mới. Xin cho lời Chúa vang vọng trong trái tim con trong ngày sống này.
Khi Chúa Giêsu hỏi: "Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?" (Mc 3,20-35), Ngài đang mở ra cho những ai vâng theo ý Chúa Cha một cơ hội được trở nên thành viên gần gũi trong gia đình yêu thương của Ngài. Xin cho lời mời gọi này vang lên trong trái tim của con ngày hôm nay.
Lạy Chúa, xin ban ơn giúp con nhận ra Thánh Ý Ngài dành cho đời con, ngõ hầu con có thể trở nên người nhà, người bạn hữu của Chúa Giêsu như trong Tin Mừng Mác-cô hôm nay. Xin cho con biết lắng nghe tiếng Chúa và mau mắn thi hành với tâm tình khiêm nhu và vâng phục.
Lạy Cha chúng con...
 
WITH JESUS IN THE MORNING
 
Fulfilling God's will
Open your heart and mind to a new day and let the words of the Lord resound in your heart. 
When Jesus asks, "Who are my mother and my brothers?" (Mk 3:20-35), he is opening the possibility of becoming part of his closest and most intimate environment, of those who do the will of the Father. Let this invitation ring in your heart today.
Lord, like the family and friends of Jesus in Mark's Gospel, we ask you to grant us the grace to discern your will for our lives. May we know how to listen to your voice and follow your instructions with docility and obedience. 
Pray the prayer of offering... Good Father, I know that you are with me...
CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY
 
Hiểu biết
Con dành vài phút để nghỉ ngơi và suy niệm những lời của ĐTC trong giờ nghỉ trưa này: "Đây là ý muốn của Thiên Chúa mà chúng ta cầu xin được thực hiện. Ý muốn của Thiên Chúa nhập thể nơi Chúa Giêsu là tìm kiếm và cứu những gì đã hư mất. Và chúng ta, khi chúng ta cầu nguyện , hãy cầu xin để cuộc tìm kiếm của Thiên Chúa được thành công, để kế hoạch cứu chuộc của Ngài được hoàn thành, trước tiên là nơi mỗi người chúng ta và sau đó là trên toàn thế giới” (ĐTC Phanxicô).
Khi ở trong thời khắc tăm tối, xin cho con nhớ rằng Chúa đang tìm kiếm con. Lạy Chúa, con tha thiết dâng lời cầu nguyện cho những người đang phải chịu cảnh lưu vong vì bạo động và chiến tranh tại quê hương. Xin cho họ cảm nhận được rằng có Chúa đang kiếm tìm và ủi an họ. Cũng xin Ngài ban cho con một trái tim quảng đại để con luôn sẵn sàng mở rộng vòng tay chào đón và giúp đỡ họ.
 
WITH JESUS DURING THE DAY
 
Understanding 
Meditate on the Pope's words during this afternoon break: "Here is the will of God, which we ask to be done. What is the will of God incarnated in Jesus: to seek and to save what is lost. And we, when we pray, ask that God's search may succeed, that his universal plan of salvation may be fulfilled, first in each one of us and then in the whole world" (Pope Francis). 
When you are going through the dark night, you just need to remember that God is looking for you. Lord, make them feel that you are looking for those who today are suffering exile because of violence and war in their countries! Give them comfort and us generosity to welcome and help.
Prayer for the intention of the month.
CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI
 
Lạy Chúa, xin hãy phán
Khi màn đêm buông xuống báo hiệu sự nghỉ ngơi, con dâng lời cảm tạ Chúa vì đã cho con thêm một ngày sống, và vì Ngài đã thương hiện diện trong mọi hoạt động của con hôm nay.
Con dành vài phút thinh lặng để suy ngẫm về Thánh Ý Chúa trên đời mình: Chúa ơi, con đang bị tác động bởi thực tế, và đang cố gắng kiếm tìm Ngài trong những hiện thực của ngày nay, Ngài muốn con làm gì? Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe.
Lạy Cha chúng con...
 
WITH JESUS IN THE NIGHT
 
Speak, Lord
As the night approaches and rest reaches our needs, we are grateful for one more day of life, for the presence of the Lord in the midst of our activities and for each person that He has given to us today. 
We especially meditate for a moment on God's will: We are listening, we are being impacted by reality, seeking the Lord in it, what does He want from us? Speak, Lord, your servant is listening.
Close this moment by praying an Our Father.
  
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.