Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 08.07.2024


Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 08.07.2024
CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG
Ngày cầu nguyện cho sức khoẻ tinh thần
Chữa lành cho những bệnh nhân tâm thần
 
ĐTC trong tháng này mời gọi con cầu nguyện cho sứ mệnh tông đồ là chăm sóc cho người đau bệnh. Hôm nay cũng là cầu nguyện cho sức khoẻ tinh thần. Tin Mừng thuật lại Chúa Giêsu Kitô gặp gỡ một người phụ nữ bị bệnh nặng, và Ngài chữa lành cho bà. Cũng giống như người phụ nữ ấy, những người mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng có thể cảm thấy bị bỏ rơi. Lạy Chúa, con nguyện xin cho họ được gặp gỡ Chúa qua Bí tích Xức Dầu, vì ĐTC đã nói, "Thật luôn tốt đẹp khi biết rằng trong giờ phút bệnh tật và đau đớn, chúng ta không đơn độc. Niềm an ủi lớn nhất phát sinh từ thực tại là chính Chúa Giêsu đang hiện diện qua Bí Tích này" 
Con xin hiệp ý dâng lời cầu nguyện.
 
WITH JESUS IN THE MORNING
Monthly day of prayer for mental health
Healing for those with a Mental Illness.
 
This month the Pope asks us to pray for the pastoral care of the sick. Today is also the monthly day of prayer for mental health.
In today’s Gospel Christ encounters a seriously ill woman and heals her. 
Like the woman in the Gospel, people with a serious mental illness can feel abandoned. May they meet Christ in the Sacrament of the Anointing of the Sick. 
Pope Francis said, “In times of pain and illness it is always good to know that we are not alone … it is the Lord Jesus himself who makes himself present in the Sacrament.”
We conclude with the Offering Prayer.
CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY
Chúa Ki-tô nâng đỡ cho những bệnh nhân tâm thần
 
Hôm nay là ngày cầu nguyện cho sức khoẻ tinh thần, và ĐTC mời gọi con cầu nguyện cho việc chăm sóc bệnh nhân trong tháng này. Đường Của Con Tim nhắc nhở con rằng, Chúa Cha đã sai Con Một của Ngài đến để cứu độ nhân loại. Ngay cả giữa những khó khăn và đau khổ, Ngài vẫn ở bên con. Chúa ơi, con xin cầu nguyện cho những ai đang mắc bệnh tâm thần cách nghiêm trọng được nhận lãnh Bí Tích Xức Dầu, được ban thêm sức mạnh của Chúa và trở nên dấu chỉ của lòng thương xót và niềm hy vọng. 
Con hiệp ý cùng lời cầu nguyện trong tháng này.
 
WITH JESUS DURING THE DAY
Christ strengthens those with a Mental Illness.
 
Today is the monthly day of prayer for mental health and this month the Pope asks us to pray for the pastoral care of the sick.
The Way of the Heart reminds us that the Father sends his Son to save. Even amid the suffering and difficulties that a mental illness can at times cause, Christ is with us.
We pray that those who live with a serious mental illness may receive the Sacrament of the Anointing of the Sick and that it grants them the Lord’s strength and that it may become a sign of compassion and hope. 
We pray the Monthly Prayer.
CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI
Hãy an lòng, vì Chúa đang gần bên. 
 
Hôm nay là ngày cầu nguyện cho sức khoẻ tinh thần, và trong tháng này ĐTC mời gọi con cầu nguyện cho việc chăm sóc bệnh nhân. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì một sức khoẻ tinh thần vững chắc Ngài ban cho con, và cho con biết quan tâm đến những thách thức về sức khoẻ tinh thần. Xin Chúa tha thứ những lần con chưa bày tỏ đủ lòng thương yêu cùng sự kiên nhẫn với những ai đang đau khổ và mắc bệnh tâm thần hay trong cơn nghiện ngập. Ngày mai xin Chúa giúp con biết cách phục vụ, chăm sóc sức khoẻ tinh thần nơi chính cộng đoàn của mình để nâng đỡ những ai cần đến con. 
Lạy Cha chúng con...
 
WITH JESUS IN THE NIGHT
Be still. God is near. 
 
Today is the monthly day of prayer for mental health and this month the Pope asks us to pray for the pastoral care of the sick. I thank the Lord for my mental health and being able to care for whatever mental health challenges I face.
Forgive me for those times when I was not compassionate or lacked patience with those who struggle with a serious mental illness or addiction.
Tomorrow, help me to find ways to provide pastoral care and mental health ministry in my parish to support those facing mental health challenges.
Our Father...
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.