Thơ: Mẹ dạy con


Mẹ dạy con lần chuỗi
Kính mầu nhiệm Giêsu
Nhập thể cứu loài người
Năm sự Vui suy gẫm

Miền Giuđê chiêm ngắm
Đến Giêrusalem
Lời loan báoTin Mừng 
Cùng gẫm Năm sự Sáng 

Thành tâm con suy gẫm
Mùa Thương khó - Vượt Qua
Đức Ki tô giao hòa
Dâng mình trên Thánh Giá

Năm sự Mừng suy gẫm
Vinh quang Chúa Phục Sinh
Đã sống lại hiển vinh
Trao niềm tin bất diệt

Niềm tin con dâng hiến
Theo chân Chúa Giêsu
Đời Vui, Thương, Mừng, Sáng
Nên máng chuyển thông ơn

Ngôn sứ tựa thái sơn
Miên man như nguồn suối
Hăng say tay lần chuỗi
Lòng suy gẫm lời kinh

Mang niềm vui an bình
Đẹp thay đôi chân bước
Niềm tin yêu vui sướng
Siêng lần chuỗi Mân Côi.

Tiểu Ngọc NVHB