Hành Trình Đào Tạo


HÀNH TRÌNH ĐÀO TẠO
 
Việc đào tạo là một tiến trình thống nhất và tiệm tiến qua từng giai đoạn, trong đó ứng sinh được quan tâm đào tạo từ khởi đầu tến trình ơn gọi cho đến khi an vui trở về với Chúa (x. YTCY 48; HP 89).

Mục  đích  của  việc  đào  tạo  trong  Dòng  Đức  Maria  Nữ  Vương  Hòa  Bình nhằm giúp chị em trưởng thành toàn diện về nhân bản, tri thức, đời sống thiêng liêng và mục vụ truyền giáo theo đặc sủng, linh đạo và đường hướng của Dòng, để thánh hiến toàn thân cho Thiên Chúa trong việc bước theo Chúa Kitô và trở thành chứng nhân Tin Mừng Hòa Bình (x. HP 87).

Chương trình đào tạo của Hội Dòng được chia làm 2 giai đoạn:
* Đào tạo Sơ Khởi
* Đào tạo Thường Xuyên

1. Đào tạo sơ khởi


Đào tạo Sơ Khởi gồm các giai đoạn Thanh Tuyển Viện, Tiền Tập Viện, Tập Viện, Khấn Tạm, nhằm giúp chị em:
- Xác định ơn gọi.
- Khám phá ý nghĩa đời tu và định hướng cho đời mình.

 

2. Đào tạo Thường Xuyên

Đào tạo Thường Xuyên dành cho các chị em đã Khấn Trọn đến khi an vui trở về với Chúa. Giai đoạn này chia làm hai thời kỳ: THƯỜNG HUẤN và AN DƯỠNG.