Suy niệm Lời Chúa Thứ 2 sau Chúa Nhật II MV A - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy


 “Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao?
13 Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc.
14 Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.”
  Giọng đọc: Nt. M. Anna Minh Trị - Dòng NVHB